ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დოკუმენტაცია

აკადემიური კალენდარი

ბრძანება №215/20

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ

უნივერსიტეტის მართვის დებულებით პრეზიდენტებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში (მუხლი 2), პრეზიდენტ მანანა სანაძის მიერ გაცემული მინდობილობის N 170412575 ფარგლებში, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს # 14/20 ოქმის (თარიღი 10.03.2020) საფუძველზე,

ვბრძანებ:

  1. დამტკიცდეს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო, სამაგისტრო, მასწავლებლების ერთწლიანი პროგრამისა და სადოქტორო სწავლების სტუდენტებისთვის შემდეგი სახით:
  • პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის (2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულთათვის ქართულენოვანი ჯგუფებისათვის)

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

17.02.2020 - 22.02.2020

სასწავლო კვირა

2

  24.02.2020 – 29.02.2020

სასწავლო კვირა

3

 

  23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

4

  30.03.2020 – 04.04.2020

სასწავლო კვირა

5

 

06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

 

 

6

   

13.04.2020 – 16.04.2019

 

17.04.2020-18.04.2020

 

 

სასწავლო კვირა

 

სააღდგომო დასვენება

 

 

 

7

 

 

20.02.2020

 

21.04.2020 – 25.04.2020

 

სააღდგომო დასვენება

 

საწავლო კვირა

8

 

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

9

 

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

10

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

11

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

12

 

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

13

 

    01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

 

17.04.2020, 18.04.2020, 20.02.2020 სალექციო დღეების აღდგენა

14

 

  08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

 

17.04.2020, 18.04.2020, 20.02.2020 სალექციო დღეების აღდგენა

15

 

15.06.2020 - 20.06.2020

ფინალური გამოცდა

16

22.06.2020-27.06.2020

ფინალური გამოცდა

17

29.06.2020 - 04.07.2020

აღდგენა

18

 

06.07.2020 - 11.07.2020

 

გადაბარება

19

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მაგისტრანტთათვის შემდეგი სახით:

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

16.03.2020 – 21.03.2020

I ლექცია

2

23.03.2020 – 28.03.2020

II ლექცია, I ქვიზი

3

   30.03.2020 – 04.04.2020

III ლექცია, II ქვიზი

4

  06.04.2020 – 11.04.2020

IV ლექცია, III ქვიზი

5

13.04.2020 – 16.04.2019

 

17.04.2020-18.04.2020

V ლექცია, IV ქვიზი

 

სააღდგომო დასვენება

6

 

20.02.2020

 

21.04.2020 – 25.04.2020

 

 

სააღდგომო დასვენება

 

VI ლექცია, V ქვიზი

 

7

27.04.2020 – 02.05.2020

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

04.05.2020 – 09.05.2020

შუალედური გამოცდა

9

11.05.2020 – 16.05.2020

VIII ლექცია

10

18.05.2020 – 23.05.2020

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

X ლექცია, VIII ქვიზი

დასვენება

X ლექცია, VIII ქვიზი (აღდგენა)

 

12

01.06.2020 – 06.06.2020

XI ლექცია, IX ქვიზი

13

08.06.2020 – 13.06.2020

XII ლექცია, X ქვიზი

14

15.06.2020 - 20.06.2020

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

22.06.2020-27.06.2020

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

29.06.2020 - 04.07.2020

ნაშრომების პრეზენტაცია

 

17.04.2020, 18.04.2020, 20.02.2020 სალექციო დღეების აღდგენა

17

06.07.2020 - 11.07.2020

ფინალური გამოცდები

18

13.07.2020 – 18.07.2020

აღდგენა/გადაბარება

19

20.07.2020 – 25.07.2020

გადაბარება

 

 დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი დოქტორანტებისთვის შემდეგი სახით:

მეორე სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

16.03.2020 – 21.03.2020

2

23.03.2020 – 28.03.2020

3

30.03.2020 – 04.04.2020

4

06.04.2020 – 11.04.2022

5

13.04.2020 – 16.04.2019

 

17.04.2020-18.04.2020 სააღდგომო დასვენება

 

6

 

20.02.2020 სააღდგომო დასვენება

 

 

21.04.2020 – 25.04.2020

 

17.04.2020-18.04.2020 აღდგენა

 

 

7

27.04.2020 – 02.05.2020

8

04.05.2020 – 09.05.2020

9

11.05.2020 – 16.05.2020

10

18.05.2020 – 23.05.2020

11

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020 - დასვენება

31.05.2020 - აღდგენა

12

01.06.2020 – 06.06.2020

13

08.06.2020 – 13.06.2020

14

15.06.2020 - 20.06.2020

15

22.06.2020-27.06.2020

16

29.06.2020 - 04.07.2020

17

06.07.2020 - 11.07.2020

18

13.07.2020 – 18.07.2020

19

20.07.2020 – 25.07.2020

20

27.07.2020 – 01.08.2020

21

03.08.2020 – 08.08.2020

22

10.08.2020 – 15.08.2020

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მასწავლებლების ერთწლიანი მოსამზადებელი პროგრამისათვის შემდეგი სახით:

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

17.02.2020 – 22.02.2020

სალექციო კვირა

2

 24.02.2020 – 29.02.2020

სალექციო კვირა

3

 23.03.2020 – 28.03.2020

სალექციო კვირა

4

30.03.2020 – 04.04.2020

სალექციო კვირა

5

06.04.2020 – 11.04.2020

სალექციო კვირა

6

13.04.2020 – 16.04.2019

 

17.04.2020-18.04.2020

სალექციო კვირა

 

სააღდგომო დასვენება

7

 

20.02.2020

 

21.04.2020 – 25.04.2020

 

 

სააღდგომო დასვენება

 

სალექციო კვირა

 

8

27.04.2020 – 02.05.2020

სალექციო კვირა

9

04.05.2020 – 09.05.2020

სალექციო კვირა

10

11.05.2020 – 16.05.2020

სალექციო კვირა

11

18.05.2020 – 23.05.2020

სალექციო კვირა

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სალექციო კვირა

დასვენება

სალექციო კვირა (აღდგენა)

13

01.06.2020 – 06.06.2020

სალექციო კვირა

14

08.06.2020 – 13.06.2020

ნაშრომების პრეზენტაცია

 

17.04.2020, 18.04.2020, 20.02.2020 სალექციო დღეების აღდგენა

15

     

15.06.2020 - 20.06.2020

ფინალური გამოცდები

16

22.06.2020 – 27.06.2020

აღდგენა

17

29.06.2020 - 04.07.2020

გადაბარება

ბრძანება №214/20

2019-2020  სასწავლის წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ

უნივერსიტეტის მართვის დებულებით პრეზიდენტებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში (მუხლი 2), პრეზიდენტ მანანა სანაძის მიერ გაცემული მინდობილობის N 170412575 ფარგლებში, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს #  16/20 ოქმის (თარიღი 16.03.2020) საფუძველზე;

ვბრძანებ:

  1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო და ერთსაფეხურიანი სწავლების სტუდენტებისთვის შემდეგი სახით:

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის (გარდა მედიცინისა)

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

2

30.03.2020 – 04.04.2020

სასწავლო კვირა

3

     06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

4

13.04.2020 – 16.04.2019

 

17.04.2020-18.04.2020

სასწავლო კვირა

 

სააღდგომო დასვენება

5

 

20.02.2020

 

21.04.2020 – 25.04.2020

 

სააღდგომო დასვენება

 

სასწავლო კვირა

6

27.04.2020 – 02.05.2020

საწავლო კვირა

7

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

8

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

9

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

10

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა

11

01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

12

08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

13

15.06.2020 - 20.06.2020

სასწავლო კვირა

14

22.06.2020-27.06.2020

სასწავლო კვირა

 

17.04.2020, 18.04.2020, 20.02.2020 სალექციო დღეების აღდგენა

15

29.06.2020 - 04.07.2020

ფინალური გამოცდა

16

06.07.2020 - 11.07.2020

ფინალური გამოცდა

17

13.07.2020 – 18.07.2020

აღდგენა

18

20.07.2020 – 25.07.2020

გადაბარება

19

27.07.2020-01.08.2020

გადაბარება

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მედიცინის სტუდენტებისათვის

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

2

30.03.2020 – 04.04.2020

სასწავლო კვირა

3

     06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

4

13.04.2020 – 16.04.2019

 

17.04.2020-18.04.2020

სასწავლო კვირა

 

სააღდგომო დასვენება

5

 

20.02.2020

 

21.04.2020 – 25.04.2020

სააღდგომო დასვენება

 

სასწავლო კვირა

6

27.04.2020 – 02.05.2020

საწავლო კვირა

7

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

8

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

9

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

10

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა

11

01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

12

08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

13

15.06.2020 - 20.06.2020

სასწავლო კვირა

14

22.06.2020-27.06.2020

სასწავლო კვირა

 

15

29.06.2020 - 04.07.2020

სასწავლო კვირა

17.04.2020, 18.04.2020, 20.02.2020 სალექციო დღეების აღდგენა

16

06.07.2020 - 11.07.2020

ფინალური გამოცდა

17

13.07.2020 – 18.07.2020

ფინალური გამოცდა

18

20.07.2020 – 25.07.2020

აღდგენა

19

27.07.2020 – 01.08.2020

გადაბარება

ბრძანება №240/20

2019–2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ

 ვბრძანებ:

  1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისთვის შემდეგი სახით:

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

2

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

3

02.12.2019 – 07.12.2019

სასწავლო კვირა

4

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

5

16.12.2019 -21.12.2019

სასწავლო კვირა

6

23.12.2019 -28.12.2019

28.12.2019 – 10.01.2020

სასწავლო კვირა

საახალწლო არდადეგები

7

13.01.2020 – 18.01.2020

სასწავლო კვირა

8

20.01.2020 - 25.01.2020

სასწავლო კვირა

9

27.01.2020 – 01.02.2020

სასწავლო კვირა

10

03.02.2020 - 08.02.2020

სასწავლო კვირა

11

10.02.2020 - 15.02.2020

სასწავლო კვირა

12

 

17.02.2020 - 22.02.2020

სასწავლო კვირა

 

13

 

24.02.2020 – 29.02.2020

სასწავლო კვირა

14

02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

15

 

16.03.2020 – 21.03.2020

სასწავლო კვირა

16

23.03.2020 – 28.03.2020

ფინალური გამოცდები

17

 

   30.03.2020 – 04.04.2020

აღდგენა/ გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

13.04.2020 – 16.04.2019

17.04.2020-18.04.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

2

20.02.2020

21.04.2020 – 25.04.2020

 

დასვენება

სასწავლო კვირა

3

 

27.04.2020 – 02.05.2020

 

 

 

საწავლო კვირა

4

 

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

5

 

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

6

 

18.05.2020 – 23.05.2020

 

სასწავლო კვირა

7

 

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

 

სასწავლო კვირა

დასვენება

8

 

01.06.2020 – 06.06.2020

 

სასწავლო კვირა

9

08.06.2020 – 13.06.2020

 

 

სასწავლო კვირა

10

 

 

15.06.2020 - 20.06.2020

სასწავლო კვირა

11

 

22.06.2020-27.06.2020

 

 

სასწავლო კვირა

12

 

29.06.2020 - 04.07.2020

 

სასწავლო კვირა

13

 

06.07.2020 - 11.07.2020

სასწავლო კვირა

14

 

13.07.2020 – 18.07.2020

სასწავლო კვირა

 

15

 

 

20.07.2020 – 25.07.2020

სასწავლო კვირა

 

17.04.2020, 18.04.2020, 20.02.2020 სალექციო დღეების აღდგენა

16

 

27.07.2020 – 1.08.2020

 

 

ფინალური გამოცდა

 

17

 

03.08.2020 – 08.08.2020

აღდგენა

18

 

10.08.2020 – 15.08.2020

გადაბარებაჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი